September 14, 2015

EVALUATION CRITERIA 2015-16

CRITERIS D'AVALUACIÓ DE L'ASSIGNATURA D'ANGLÈS. CURS 2015-16Criteris d’avaluació i promoció a 1r i 2n ESO

ESO 1r
 1. Participar en interaccions orals sobre temes coneguts o treballats prèviament, utilitzant les estratègies adequades per facilitar la continuïtat de la comunicació i produir un discurs entenedor i adequat a la intenció comunicativa.
 2. Comprendre la idea general i les informacions específiques més rellevants de documents orals senzills, emesos cara a cara, o procedents de mitjans audiovisuals, si es parla lentament i amb claredat.
 3. Reconèixer la idea principal i extreure informació específica i global de documents escrits senzills, en suport paper i i digital, sobre continguts de diverses àrees de coneixement i adequats a l'edat.
 4. Produir textos breus, orals i escrits, coherents, i amb bona dicció o amb correcció ortogràfica i puntuació adequada, a partir de models.
 5. Observar algunes regularitats de la llengua estrangera i induir-ne les regles de funcionament.
 6. Utilitzar de forma guiada els recursos de les TIC per a la cerca, organització, intercanvi i presentació d'informació.
 7. Utilitzar estratègies per progressar en l'aprenentatge de manera autònoma.
 8. Mostrar una actitud respectuosa, d'interès i de descoberta envers la llengua, la cultura i les formes de vida diferents a les pròpies.
 9. Mostrar predisposició per al treball col·laboratiu.

ESO 2n
 1. Participar en interaccions orals bàsiques per aconseguir comunicar de forma entenedora, fent ús d'estratègies per superar les interrupcions i per iniciar i concloure intercanvis comunicatius.
 2. Comprendre la idea general i informacions específiques de missatges orals emesos cara a cara, o en qualsevol suport sobre temes coneguts.
 3. Comprendre la informació general i específica de diferents textos escrits, en suport i format de tipologia diversa, sobre temes adequats a l'edat i relacionats amb els àmbits educatiu i personal.
 4. Llegir textos breus de forma expressiva (rimes, poemes, cançons).
 5. Produir de forma guiada textos orals breus, coherents i amb bona dicció que siguin entenedors per a l'interlocutor.
 6. Produir de forma guiada textos escrits, en diferents suports, de tipologia diversa, que siguin entenedors, utilitzant estructures, connectors senzills i lèxic adequat, tenint cura dels aspectes formals i respectant les regles fonamentals d'ortografia i de puntuació.
 7. Utilitzar els coneixements adquirits sobre el sistema lingüístic de la llengua estrangera en diferents contextos de comunicació, com a instrument d'autoaprenentatge i d'autocorrecció de les produccions pròpies orals i escrites i per comprendre les produccions dels altres.Utilitzar de forma guiada els recursos digitals en la cerca, organització i presentació d'informació.
 8. Mostrar una actitud respectuosa, d'interès i de descoberta envers la cultura i formes de vida diferents a la pròpia.
 9. Participar en l'avaluació de les produccions pròpies i les dels altres.
 10. Mostrar predisposició per al treball col·laboratiu.

El sistema d’avaluació serà continuo. Hi haurà tres avaluacions amb els continguts assenyalats a la programació. Es faran diverses proves específiques, orals i escrites, a cadascuna de les avaluacions amb activitats similars a les fetes a classe i a casa. Es tindran també en compte les notes diàries, reflex del treball, interès, participació i actitud de l´ alumnat.

A l’hora d’avaluar es tindrà en compte els següents criteris:

 1. La capacitat de comprensió en la comunicació personal i en l’audició d’enregistraments de missatges senzills.
 2. La capacitat d’expressar-se senzilla però intel·ligiblement i adaptant el discurs a la situació de comunicació de què es tracti.
 3. La capacitat de llegir textos senzills, si cal amb l’ajuda del diccionari, distingint el missatge global de les informacions específiques i obtenir informació necessària per a realitzar qualsevol activitat proposada.
 4. La riquesa del lèxic adquirit durant les classes.
 5. Correcció fonètica, rítmica i d’entonació.
 6. L’interès pels coneixements socioculturals diferents als de l’alumnat.
 7. L’actitud positiva dins l'aula per establir una comunicació fluïda en llengües estrangeres.
 8. La puntualitat i correcció en el lliurament de les tasques encomanades.

L’avaluació serà continua, per tant els exàmens de recuperació no existiran; cada avaluació suspesa podrà ésser recuperada superant la posterior, la qual cosa  suposarà que l’alumne hagi assolit o al manco millorat considerablement  els objectius específics marcats per a un període concret, objectius que difícilment podrien aconseguir-se simplement superant un examen. El professor haurà de donar el material de reforç necessari per a que els alumnes que no hagin superat l’avaluació puguin avançar positivament cap a la seva recuperació.
Els materials variaran en funció de les necessitats dels alumnes, però sempre aniran destinats a que l’alumne arribi als objectius requerits.
La promoció d’un alumne es farà automàticament si aquest ha superat els objectius mínims que es marquen  en la programació. De no ésser així  i en casos especials la decisió la prendrà la junta avaluadora, i es tindrà molt en compte tots aquells objectius referits a la actitud, interès de l’alumne per millorar, a la seva progressió e interessos individuals.


MÍNIMS EXIGIBLES PER PROMOCIONAR L’ANGLÈS a 1r i 2n ESO


 • Aprovar les diferents proves orals i escrites que es vagin realitzant al llarg del curs.

 • Haver fet les tasques assignades pel professor relacionades amb les diferents destreses: WRITING, LISTENING, SPEAKING and READING

 • Haver demostrat ordre i  pulcritud  en la presentació dels treballs, en la  llibreta de exercicis i al Workbook

 • Haver demostrat bon comportament, haver prestat atenció, haver tingut interès i haver participat a classe.

 • Haver demostrat constància i esperit de superació personal.


CRITERIS DE QUALIFICACIÓ a 1r i 2n ESO


 • Es tindrà  en compte tant l’adquisició dels CONTINGUTS mínims, com els PROCEDIMENTS a treballar i l’ACTITUD i l’esforç de l’alumnat.

 • Els continguts es valoraran amb un 60% de la nota final d’avaluació. D’aquest 60%, un 10% correspondrà a l’expressió oral, la qual será avaluada de manera formal, almanco una vegada per avaluació.

 • Els procediments i les actituds es valoraran amb un 40% de la nota final d’avaluació, de les quals un 20% correspon als hàbits de feina i l’altre 20% a comportament i actitud.

CRITERIS DE RECUPERACIÓ
Es considerarà aprovada l´assignatura del curs anterior aprovant la segona avaluació del següent curs. A més, tots els alumnes que hagin suspès la llengua anglesa hauran de lliurar el mes de setembre el quadern d´exercicis que els haurem recomanat a final de curs.
PER APROVAR AQUESTA ASSIGNATURA ES OBLIGATORI PRESENTAR LA FEINA D’ESTIU I APROVAR L’EXAMEN DE SETEMBRE
(Examen 70% i feina 30%)

Criteris i instruments d’ avaluació per alumnat amb adaptacions curriculars a 1r i 2n ESO.
Quan un alumne pugui necessitar una ajuda més personalitzada el professor li haurà de lliurar el material necessari  de recolzament o aconsellar-li llibres o material didàctic que puguin ajudar-lo, sempre que l'alumne hi estigui disposat.
Existeix també‚ la possibilitat d'una adaptació curricular per aquells alumnes tot i aportant voluntat, treball i interès, no són capaços d'assolir els objectius mínims de l'assignatura, tal vegada per deficiències en el seu mètode d'aprenentatge. El professor, juntament amb el departament haurà de seleccionar a cada cas els mínims que l'alumne està preparat per complir i aportar-li el material per treballar-los.
Alumes amb petites dificultats d’aprenentatge i/o conducta
Les adaptacions se centraran en:
* Temps i ritme d’aprenentatge.
* Metodologia més personalitzada.
* Reforçar les tècniques d’aprenentatge.
* Millorar els procediments, hàbits i actituds.
* Augmentar l’atenció orientadora.

Alumnes amb dificultats greus d’aprenentatge

Per l’alumnat amb coneixements de llengua molt baixos, es prioritzarà els continguts de procediments i actituds, i s’intentarà buscar la integració social, davant la impossibilitat d’aconseguir un progrés suficient en continguts conceptuals. Cal insistir en els continguts de procediments. Aquestes adaptacions seran significatives (suposaran l’eliminació de continguts, objectius i els consegüents criteris d’avaluació referits a aprenentatges que poden considerar-se bàsics o nuclears). Quan les adaptacions no són suficients, tenim la diversificació curricular, mitjançant la qual un alumne o alumna podria deixar de cursar part del tronc comú de l’etapa i emprar aquest temps en un altre tipus d’activitats educatives, ja siguin les ofertes en espais d’optativitat, o en les activitats dissenyades especialment per ell / ella, i que es podrien dur a terme dins o fora del centre. Aquest / a alumne / a seguiria tenint en tot moment com a referència els objectius generals de l’etapa, però accediria a ells a través d’un altre tipus de continguts i activitats.

Alumnes nadius o amb un nivell molt alt respecte a la resta d’ alumnat
Enguany estam treballant tant a 1r com a 2n d’ ESO en agrupaments flexibles,  tenint en compta les capacitats i el punt de partida de cada alumne. Tot alumne que tingui un nivell elevat de llengua anglesa per raons d’ origen (angloparlants, o llengües nòrdiques i germàniques) o raons de preparació anterior molt superior a la resta tindran opció a esser  preparats i a treballar amb materials EOL de Cambridge i literatura en llengua anglesa.

Dins d’ aquest  grup d’alumnat es pretén que treballin:
 • Els diferents registres de l’anglès amb especial interès per l’ us acadèmic.
 • Les tasques de recerca, selecció i utilització de la informació per objectius.
 • Els textos literaris i alguns texts científics.
 • I duguin a terme exposicions orals sobre llibres llegits, projectes o temes davant la seva classe o en una altre classe.
 • Les destreses de coavaluació i autoavaluació per talk de fer-los interioritzar criteris de correcció i d’excel.lència en les tasques plantejades.

Els continguts a treballar
1. Punts gramaticals trets dels errors percebuts en les produccions dels alumnes (composicions, exposicions, etc.)
2. Llibres de gramàtica per preparar el PET, FCE,  GSCI exams, etc.
3. Preparació dels projectes .
4. Taller d’escriptura  (academic writing, projects, creative writing)
5. Preparació per a la pròpia avaluació : coavaluació and peer-evaluation.

L’ avaluació dins d’ aquest grup d’ alumnes entenem que hi ha una oportunitat molt important per promoure l’ autonomia de l’ aprenentatge i part d’ aquest aprenentatge és la avaluació del propi progrés : autoavaluació (peer / coevaluation) , així com l’ avaluació del  producte final ( exposicions orals, projectes)
Puntualment hi haurà una avaluació formal amb proves objectives (tests, written essays)
Els criteris d’ avaluació són igualment els corresponents al curs de 1r i 2n d’ ESO, encara que sempre tenint en compta les tasques fetes. Com la resta del seus companys una actitud adequada ha de ser avaluada i hauran de demostrar ordre i  pulcritud  en la presentació dels treballs, en els seus projectes així com demostrar un  bon comportament, uns modals adequats i  interès i haver participat a classe.

 Avaluació i promoció 3r i 4t ESO


MÍNIMS EXIGIBLES PER PROMOCIONAR L’ANGLÈS a 3r i 4t ESO

 • Aprovar els diferents tests o exàmens que es vagin realitzant al llarg del curs. (Dos per avaluació com a mínim)

 • Haver fet les tasques assignades pel professor relacionades amb les diferents destreses: WRITING, LISTENING, SPEAKING and READING

 • Haver demostrat ordre i  pulcritud  en la presentació dels treballs, en la la llibreta de exercicis i al Workbook

 • Haver demostrat bon comportament, haver prestat atenció, haver tingut interés i haver participat a classe.

 • Haver demostrat constància i esperit de superació personal.

A l’hora d’avaluar es tendra en compte els següents criteris:
 • La capacitat de comprensió en la comunicació personal i en l’audició d´enregistraments de missatges senzills.
 • La capacitat d’expressar-se senzilla però intel·ligiblement i adaptant el discurs a la situació de comunicació de què es tracti.
 • La capacitat de llegir textos senzills, si cal amb l’ajuda del diccionari, distingint el missatge global de les informacions especifiques i obtenir informació necessària per a realitzar qualsevol activitat proposta.
 • La riquesa del lèxic adquirit durant les classes.
 • Correcció fonètica, rítmica i d’entonació.
 • L’interès pels coneixements socioculturals diferents als de l’alumnat.
 • L’actitud positiva dins l’aula per establir una comunicació fluida en llengües estrangeres.
 • La puntualitat en el lliurament de les tasques encomanades.CRITERIS DE QUALIFICACIÓ per a 3r d’ESO


El sistema d´avaluació serà continuo, hi haurà tres avaluacions amb els continguts assenyalats amb activitats similars a les fetes a classe i a casa. Es tindran també en compte les notes diàries, reflex del treball, interès, participació i actitud de l´alumnat a la programació. Es faran diverses proves específiques orals i escrites a cada avaluació

 • Es tindra  en compte tant l’adquisició dels CONTINGUTS mínims , com els PROCEDIMENTS a treballar i l’ACTITUD i l’esforç de l’alumnat.

 • Els continguts es valoraran amb un 70% de la nota final d’avaluació. D’aquest 70%, un 10% ha de correspondre a l’expresió oral, la wual será avaluada de manera formal almanco una vegada per avaluació.

 • Els procediments i les actituds es valoraran amb un 30% de la nota final
d’avaluació, dels quals un 15% correspon als hàbits de treball i deures i un 15% al comportament i l’ actitud.

CRITERIS DE RECUPERACIÓ   3r d’ ESO

Es considerarà aprovada l´assignatura del curs anterior aprovant la segona avaluació del següent curs. A més, tots els alumnes que hagin suspès la llengua anglesa hauran de lliurar el mes de setembre el quadern d´exercicis que els haurem recomanat a final de curs.
PER APROVAR AQUESTA ASSIGNATURA ES OBLIGATORI PRESENTAR LA FEINA D’ESTIU I APROVAR L’EXAMEN DE SETEMBRE
(Examen 70% i feina 30%)


MÍNIMS EXIGIBLES PER PROMOCIONAR L’ANGLÈS a 4rt d’ESO


 • Aprovar els diferents tests o exàmens que es vagin realitzant al llarg del curs. (Dos per avaluació com a mínim)

 • Haver fet les tasques assignades pel professor relacionades amb les diferents destreses: WRITING, LISTENING, SPEAKING and READING

 • Haver demostrat ordre i  pulcritud  en la presentació dels treballs, en la la llibreta de exercicis i al Workbook

 • Haver demostrat bon comportament, haver prestat atenció, haver tingut interés i haver participat a classe.

 • Haver demostrat constància i esperit de superació personal.

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ per a 4rt d’ ESO

 • Es tindra  en compte tant l’adquisició dels CONTINGUTS mínims , com els PROCEDIMENTS a treballar i l’ACTITUD i l’esforç de l’alumnat.

 • Els continguts es valoraran amb un 70% de la nota final d’avaluació. D’aquest 70%, un 10% ha de correspondre a l’expresió oral, la wual será avaluada de manera formal almanco una vegada per avaluació.

 • Els procediments i les actituds es valoraran amb un 30% de la nota final
d’avaluació, dels quals un 15% correspon als hàbits de treball i deures i un 15% al comportament i l’ actitud.

CRITERIS DE RECUPERACIÓ a 4rt d’  ESO

Es considerarà aprovada l´assignatura del curs anterior aprovant la segona avaluació del següent curs. A més, tots els alumnes que hagin suspès la llengua anglesa hauran de lliurar el mes de setembre el quadern d´exercicis que els haurem recomanat a final de curs.
El percentatge de l’examen de setembre serà un 70% i la feina d’estiu es valorarà amb  un 30 %
PER APROVAR AQUESTA ASSIGNATURA ES OBLIGATORI PRESENTAR LA FEINA D’ESTIU I APROVAR L’EXAMEN DE SETEMBRE
--------------------------------------------
Criteris i instruments d’ avaluació per alumnat amb adaptacions curriculars.
Quan un alumne pugui necessitar una ajuda més personalitzada el professor li haurà de lliurar el material necessari  de recolzament o aconsellar-li llibres o material didàctic que puguin ajudar-lo, sempre que l'alumne hi estigui disposat.
Existeix també‚ la possibilitat d'una adaptació curricular per aquells alumnes tot i aportant voluntat, treball i interès, no són capaços d'assolir els objectius mínims de l'assignatura, tal vegada per deficiències en el seu mètode d'aprenentatge. El professor, juntament amb el departament haurà de seleccionar a cada cas els mínims que l'alumne està preparat per complir i aportar-li el material per treballar-los.

Alumes amb petites dificultats d’aprenentatge i/o conducta
Es preveu una gran varietat d´activitats pels continguts fonamentals, activitats amb diferents graus de complexitat perquè s´adaptin als diferents nivells i capacitats.
Les adaptacions se centraran en:
* Temps i ritme d’aprenentatge.
* Metodologia més personalitzada.
* Reforçar les tècniques d’aprenentatge.
* Millorar els procediments, hàbits i actituds.
* Augmentar l’atenció orientadora.

Per tal de aconseguir-ho, els continguts dels nostres llibres de text incorporen uns apartats específics que contribueixen tant al tractament dels temes transversals com al reforç o ampliació dels coneixements. Aquests apartats esmentats amb diferents nivells en els processos d’estudi possibiliten una actuació d’acord amb les característiques de l’alumnat.

Alumnes amb dificultats greus d’aprenentatge

Per l’alumnat amb coneixements de llengua molt baixos, es prioritzarà els continguts de procediments i actituds, i s’intentarà buscar la integració social, davant la impossibilitat d’aconseguir un progrés suficient en continguts conceptuals. Cal insistir en els continguts de procediments. Aquestes adaptacions seran significatives (suposaran l’eliminació de continguts, objectius i els consegüents criteris d’avaluació referits a aprenentatges que poden considerar-se bàsics o nuclears). Quan les adaptacions no són suficients, tenim la diversificació curricular, mitjançant la qual un alumne o alumna podria deixar de cursar part del tronc comú de l’etapa i emprar aquest temps en un altre tipus d’activitats educatives, ja siguin les ofertes en espais d’optativitat, o en les activitats dissenyades especialment per ell / ella, i que es podrien dur a terme dins o fora del centre. Aquest / a alumne / a seguiria tenint en tot moment com a referència els objectius generals de l’etapa, però accediria a ells a través d’un altre tipus de continguts i activitats.

Alumnes nadius o amb un nivell molt alt respecte a la resta d’ alumnat
L’estratègia d’agrupaments flexibles per a l’organització de l’aula enfront la diversitat de l’alumnat és la situació més adient. Actualment hi ha agrupaments a 2n i 3r d’ ESO , però quan no és possible a la resta de nivells es creen  equips específics de treball, classificats per un nivell homogeni de competència curricular.  
Enguany tant a 1r com a 4t d’ ESO els alumnes  que tinguin un nivell elevat de llengua anglesa per raons d’ origen (angloparlants, o llengües nordiques i germàniques) o raons de preparació anterior molt superior a la resta tindran l’oportunitat d’ esser  preparats i a treballar amb materials EOL de Cambridge i literatura en llengua anglesa.
Podran treballar de manera autonoma dins de la resta del grup:
1. Punts gramaticals trets dels errors percebuts en les produccions dels alumnes (composicions, exposicions, etc.)
2. Llibres de gramática per preparar el PET, FCE,  GSCI exams, etc.
3. Preparació dels projectes .
4. Taller d’ escriture  (accademic writing, projects, creative writing)

També es pot utilitzar de manera combinada els materials.
El professor dirigirà la creació de grups de treball equilibrats, als quals sigui possible la cooperació entre els estudiants més avançats i els de pitjor nivell. Una altra estratègia que farà més factible l'atenció a la diversitat serà que el professor encomani feines amb graus de dificultat diversa als diferents membres del grup, valorant tant el resultat final com el procediment per obtenir-lo.
Quan un alumne pugui necessitar una ajuda més personalitzada el professor li haurà de lliurar el material necessari  de recolzament o aconsellar-li llibres o material didàctic que puguin ajudar-lo, sempre que l'alumne hi estigui disposat.

5.6.  CRITERIS DE QUALIFICACIÓ
La llengua té un caràcter acumulatiu per ella mateixa que no podem oblidar quan n’avaluem l’aprenentatge. Quan aprenem una llengua anem emmagatzemant els diferents continguts a mesura que van apareixent, i quan n’apareix un de nou no podem oblidar l’anterior perquè és la base sobre la qual incorporem el nou contingut. La llengua s’utilitza de forma global: quan parlem necessitem utilitzar pronoms, adjectius, els diferents temps verbals...; necessitem tot allò que tenim al nostre abast. És ben cert que l’alumnat no ho pot aprendre tot de cop i, per tant, tampoc no ho podrem avaluar tot de cop i d’entrada. Però l’alumnat sí que pot assolir els nous continguts gradualment i, en utilitzar allò que ha après, anirà reciclant vocabulari, aspectes gramaticals o frases fetes mentre continua incorporant noves paraules i estructures que enriquiran la seva capacitat comunicativa.  
Per aquestes raons l’avaluació serà continua al llarg del curs escolar.


Criteris d´ avaluació i qualificació 1r i 2n Batxillerat


A Batxillerat hi haurà un mínim de dues proves escrites per avaluació.  El contingut de les proves reflectirà el treball de classe i avaluarà la competència lingüística dels següents aspectes:
 • Expressió escrita (Writing)
 • Comprensió lectora (Reading)
 • Comprensió oral (Listening)
 • Coneixement i utilització contextualitzada de la gramàtica de la llengua (Grammar and Use of English)
 • Vocabulari (Vocabulary)

Hi haurà una prova final global amb continguts de les tres avaluacions la qual serà obligatòria per l’alumnat suspès i per als que hagin perdut el dret a l’avaluació contínua.

Proves de avaluació oral. L’expressió oral (speaking) serà avaluada mitjançant les activitats d’expressió oral realitzades dins l‘aula (presentacions,  debats, dramatitzacions, etc) o mitjançant  una prova oral formal. Haurà d’haver-hi al manco una prova oral formal a cada avaluació.

Es valorarà la utilització efectiva de l’anglès dins l’aula, tant en la comunicació amb el professor com d’interacció amb els companys.

Criteris de qualificació a 1r i 2n Batxillerat
El percentatge per la nota final de cada avaluació serà:
 • El 70% .............  tests i proves escrites (2 mínim  per trimestre)  
 • El 10% ..............proves orals (almanco una prov formal per avaluació)
 • El 10% ………. participació activa a classe en anglès.
 • El 10 %  ........... redaccions escrites fetes a casa i a classe amb un mínim de preparació a casa  (vocabulari, expressions i estructures adients al tema corresponent).
Orientativament l’avaluació dels exàmens escrits constaran de:
1r BATX
-  30 %  per la lectura comprensiva i respostes a les preguntes de comprensió
-  30 % per preguntes de gramàtica
-  30% per les redaccions
-  10%  vocabulari  

     2n BATX
-  25 %  per la lectura comprensiva i respostes a les preguntes de comprensió
-  20 % per preguntes de gramàtica
-  40% per les redaccions
-  10%  vocabulari  
-  5% pronunciació

L’alumnat que no presenti els seus deures en la data obligatòria perdrà un punt per cada dia de retard. La professora no admetrà cap treball amb més de 3 dies de retard.

Es descomptarà 0,25 p. de la nota final de l’avaluació per cada treball no presentat.

És obligatori dur el llibre de text cada dia a classe (l’alumnat de parla anglesa també).

Els treballs no presentats, o presentats fora de temps,  les faltes reiterades i un comportament dolent a classe poden baixar la nota final d’avaluació fins a 30%.
L’alumne que hagi perdut el dret a l’avaluació contínua per acumulació de faltes sense justificar haurà de presentar-se a l’examen global i treure un mínim d’un 70% en totes les parts de l’examen per aprovar l’assignatura.

RECUPERACIÓ DE L’ANGLÈS DE 1r Batxillerat
Els alumnes recuperaran 1r Batxillerat si aproven la 1ª i la 2ª avaluació de 2n curs. Si no es així faran una prova a l’abril i finalment els respectius exàmens de recuperació a les convocatòries de juny i setembre.
No comments: